Succesvol samenwerken in allianties en netwerken

Succesvol samenwerken in allianties en netwerken

Samen bouwen aan kansrijke ketens en partnerships

Herkent u ook dat samenwerkingsverbanden effectiever, efficiënter en daarmee succesvoller en overzichtelijker kunnen worden georganiseerd? Leer in deze reeks de fijne kneepjes van slimmer werken in allianties, ketens, netwerken en partnerships.

Type:
Collegereeks
Prijs:
€ 2.695,00 (excl. BTW)
Datum:
26 september t/m 12 december 2017 (9 colleges)
Locatie:
Kasteel Groeneveld, Baarn
Groepsarrangement:
Meer informatie aanvragen
Direct aanmelden Bekijk de brochure Download managementpocket

Succesvol samenwerken: klantgericht èn efficiënt

Een goed functionerende alliantie of netwerkorganisatie is zo ingericht dat optimaal tegemoet wordt gekomen aan de behoefte van de klant. Daarnaast leidt een integrale aanpak tot minder bureaucratie en dus tot kostenbesparingen. Doelmatig werken met tevreden klanten als resultaat, dat is het doel.

Anders organiseren

Alliantie- en netwerkdenken verandert de manier waarop organisaties opereren, concurreren en samenwerken. Samenwerkende organisaties moeten:

• hun taken en verantwoordelijkheden afbakenen en verdelen
• hun werkzaamheden op elkaar afstemmen
• structureel informatie uitwisselen
• zorgen voor eenheid van optreden
• dubbel werk voorkomen
• zo doelmatig mogelijk werken
• de gedeelde ambities, belangen en doelen bewaken

U staat dus voor de uitdaging om in overleg met partners te werken aan een effectief samenwerkingsverband en tegelijkertijd een verbinding te leggen met de doelen en mensen van uw eigen organisatie. Dat vraagt om andere rollen, competenties, vaardigheden en tools. Geen eenvoudige opgave.

En daarom organiseren wij de collegereeks 'Succesvol samenwerken in allianties en netwerken'.

In 9 colleges krijgt u antwoord op de volgende vragen:

• Wat zijn indicatoren en condities voor een effectieve samenwerking?
• Wie heeft de regie binnen het samenwerkingsverband?
• Op welke manieren motiveert u partners én de eigen organisatie?
• Hoe creëert u een innovatief duurzaam netwerk?
• Welke inzichten uit de antropologie leiden tot betere cross-culturele samenwerking?
• Hoe bouwt u aan vertrouwen in het netwerk?
• Hoe kunt u op rationele gronden een conflict aangaan?

Deze reeks biedt nieuwe inzichten, praktische instrumenten en aandacht voor persoonlijke cases.

Direct aanmeldenBekijk de brochure

Als u goed weet waaróm u moet samenwerken, dan legt u een basis voor het vervolg hóe u dan precies succesvol kunt samenwerken.

De laatste jaren is er een enorme toename te zien in het samenwerken tussen organisaties in ketens en netwerken. Waar heeft dat mee te maken? Zo’n toename is op zich verwonderlijk, omdat samenwerken veel moeilijker is dan dingen alleen doen als organisatie. Dan heeft u de controle over middelen en kunt u uw eigen strategische doelstellingen volgen. Ook kunt u zelf beoordelen wanneer u moet of wilt bijsturen, en wanneer niet.

En toch zien we steeds vaker, dat organisaties een stuk van hun soevereiniteit opgeven in een partnership of netwerk met andere organisaties. In dit college doorgrondt Patrick Kenis dit vraagstuk met kennis op basis van onderzoek. Daarbij betrekt hij een reeks voorbeelden uit de praktijk inclusief de ervaringen van de deelnemers. De gedachte is: ‘Als u goed weet waaróm u moet samenwerken, dan legt u een basis voor de vraag hóe u dan precies succesvol kunt samenwerken’.

Docent: prof. dr. Patrick Kenis
Tijd: 16:00 - 19:00

Hoe geeft u een deel van uw autonomie en resultaatverwachting op in het vertouwen dat u er meer voor terugkrijgt?

Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van iedere organisatie van groot belang. Samen bouwen aan allianties, netwerken, ketens of partnerships is daarvoor cruciaal. Voor een succesvolle samenwerking moet je als mens en organisatie in staat zijn een deel van je autonomie of resultaatverwachting op te geven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt. Dan helpt het om een gemeenschappelijke bril op te zetten en dezelfde 'taal' te ontwikkelen.

Tijdens dit college gaat Wilfrid Opheij in op de regels en logica die een rol spelen bij samenwerkingsverbanden. Bovendien gaat hij speels in op de condities voor kansrijke samenwerking.

Docent: dr. Wilfrid Opheij
Tijd: 16:00 - 19:00

Hoe kunt u innovaties versnellen via samenwerken in duurzame ecosystemen?
Wie wil innoveren doet er goed aan om te netwerken met andere partijen. Ecosystemen zijn de nieuwe settings waarin innovaties tot stand komen. Intercompany networking is hier de norm. Het vraagt om een strategische heroriëntatie van intensief samenwerken in een netwerk in plaats van te navelstaren op wat de eigen organisatie kan of niet kan.

Met het opereren in ecosystemen wordt de blik verruimd, gaan innovaties sneller en wordt er horizontaal met elkaar geschakeld. Aan de hand van voorbeelden geeft Annemieke Roobeek aan hoe intercompany networking in ecosystemen een nieuwe stijl van werken wordt en wat het vereist van medewerkers en management.

Docent: prof. dr. Annemieke Roobeek
Tijd: 16:00 - 19:00

Samenwerkingslessen uit de antropologie
Complexe projecten stellen hoge eisen aan samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen (internationale) consortiumpartners onderling om deze succesvol te realiseren. Werknemers in deze projecten hebben wisselende en onderling uiteenlopende werkpraktijken, waarden en normen die oorzaak kunnen zijn van irritatie en conflicten. Deze cultuurverschillen spelen zich niet alleen af op nationaal niveau, maar ook op organisatie- en afdelingsniveau en zelfs ook tussen professies. Inzicht in de culturele dynamiek bij samenwerking kan u helpen tot betere project prestaties te komen.

Docent: prof. dr. Alfons van Marrewijk
Tijd: 16:00 - 19:00

Een gezonde weerstand tegen samenwerking is wenselijk!
Strategische samenwerking lijkt de alomvattende oplossing voor hedendaagse uitdagingen: innoveren, maatschappelijk verantwoord ondernemen, implementatie van (overheids-)beleid of het realiseren van concurrentievoordeel – het lijkt alleen nog maar mogelijk als organisaties samenwerken. Echter, de praktijk is weerbarstig en samenwerkingsdoelen worden vaak niet gerealiseerd. Een gezonde weerstand tegen samenwerking is wenselijk! Tijdens dit college gaat Brian Tjemkes in op de schaduwkant van samenwerken. Mocht uiteindelijk samenwerking de voorkeur hebben, dan geeft het alliantieraamwerk concrete handvatten om succesvol samen te werken.

Docent: dr. Brian Tjemkes
Tijd: 16:00 - 19:00

De vorm, verbindingen en het vertrouwen in het sociale netwerk bepalen de kracht en effectiviteit van samenwerken

Het effectief functioneren van netwerkorganisaties valt of staat met samenwerking tussen mensen. De vorm, verbindingen en het vertrouwen in het sociale netwerk bepalen de kracht en effectiviteit van samenwerking in en tussen organisaties. Sociaal kapitaal kan zich snel ontwikkelen en is vaak ook duurzaam. Hoe werkt sociaal kapitaal in netwerkorganisaties? En wat is het effect van een specifieke identiteit in een netwerkorganisatie? Wanneer wordt een netwerk een community? Michiel Schoemaker gaat met u op deze thema’s in en illustreert ze met waardevolle voorbeelden uit de praktijk.

Docent: dr. Michiel Schoemaker
Tijd: 16:00 - 19:00

Over de kracht van subtiele interventies - zoals 'toveren met taal' - op het beïnvloeden van samenwerking
Management is steeds meer (en ook steeds nadrukkelijker) een kwestie die niet alleen binnen maar ook tussen organisaties dient te worden ingevuld. Een heldere scheiding van verantwoordelijkheden, strikte top-down aansturing en objectivering van beoordelingscriteria volstaat hier niet als basis voor richtinggevend handelen. Sturing in de context van allianties, ketens en netwerken kent een geheel eigen dynamiek en logica. Beïnvloeding dient te geschieden door subtiele interventies. Steeds vaker gaat het om slim opereren in politiek gevoelige processen, het managen van verwachtingen, het smeden van innovatieve allianties en om toveren met taal.

Docent: prof. dr. Mark van Twist
Tijd: 16:00 - 19:00

Niet het conflict is het probleem, maar de afwezigheid ervan

Dit college behandelt taaie en conflictueuze samenwerkingen. Rosi Dhaenens licht toe hoe verstandige en goedbedoelende spelers hun eigen graf kunnen delven en verstrikt raken in een spiraal van conflictversterkende acties. Zij gaat daarbij in op de rol van de achterban, over onbewust onderhouden conflicten, over de pijnlijke afwezigheid van conflict en over het menselijk lijden dat ermee gepaard gaat. Ook opvallende thema’s als contra-intuïtief handelen en de bijzondere waarde van olie op het vuur gooien komen aan bod. Er is tevens ruimte voor het bespreken van uw eigen rol en bijdrage in conflictueuze samenwerking.

Docent: drs. Rosi Dhaenens MBA
Tijd: 16:00 - 19:00


Met welke strategieën kunt u ook onder complexe omstandigheden effectief samenwerken en sturen?
Bij processen van besluitvorming en verandering in netwerkorganisaties zijn diverse partijen betrokken. Deze andere partijen hebben hun eigen perceptie van de werkelijkheid en hebben vaak andere belangen en standpunten. Processen in netwerken lijken soms onoverzichtelijk, maar er zitten meer patronen in dan we geneigd zijn te denken. Ernst ten Heuvelhof laat zien hoe veranderingsprocessen lopen in netwerkachtige configuraties. Inzicht hierin geeft u handvatten en strategieën om ook onder deze moeilijke omstandigheden effectief te sturen.

Docent: prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof
Tijd: 16:00 - 19:00

calendar Zet dit programma in uw agenda!

Er is géén college op 17 en 24 oktober (vanwege de herfstvakantie) en op 5 december (vanwege de sinterklaasviering).

Direct aanmeldenBekijk de brochure
Patrick Kenis

Patrick Kenis

Functie:
Hoogleraar Beleid en Organisatiewetenschappen
Bedrijf:
Tilburg University

Prof. dr. P. Kenis is Academic Dean aan Antwerp Management School en hoogleraar Beleids- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

Wilfrid Opheij

Wilfrid Opheij

Functie:
Mede-oprichter en partner
Bedrijf:
Common Eye BV.

Dr. Wilfrid Opheij helpt bestuurders, managers en professionals bij hun samenwerkingsstrategie. Ook ondersteunt hij bij het vorm en inhoud geven van samenwerkingsverbanden.

Annemieke Roobeek

Annemieke Roobeek

Functie:
Hoogleraar Strategy and Transformation Management
Bedrijf:
Nyenrode Business Universiteit

Eigenaar van MeetingMoreMinds, een netwerkorganisatie ter bevordering van ontwikkeling en innovatieversnelling in een netwerk-setting.

Alfons van Marrewijk

Alfons van Marrewijk

Functie:
Bijzonder hoogleraar Bedrijfsantropologie
Bedrijf:
VU Amsterdam

Alfons van Marrewijk doet onderzoek naar de alledaagse praktijken in technologie bedrijven en complexe megaprojecten. Zijn onderwerpen van interesse zijn cultuurverandering, cross culturele samenwerking, rituelen en de fysieke setting in organisaties.

Brian Tjemkes

Brian Tjemkes

Functie:
Associate Professor Management & Organisatie
Bedrijf:
Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Brian Tjemkes is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van strategische allianties.

Michiel Schoemaker

Michiel Schoemaker

Functie:
Zelfstandig adviseur, docent en onderzoeker

Michiel Schoemaker is ruim 30 jaar actief als adviseur en was tot 2011 als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Mark van Twist

Mark van Twist

Functie:
Hoogleraar Bestuurskunde
Bedrijf:
Erasmus Universiteit Rotterdam

decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Rosi Dhaenens

Rosi Dhaenens

Functie:
Oprichter
Bedrijf:
Collabó, gespecialiseerd in interventies bij taaie samenwerkingen

Rosi Dhaenes is actief als consultant organisatieontwikkeling en is docent strategie, verandermanagement en leiderschapsontwikkeling.

Ernst ten Heuvelhof

Ernst ten Heuvelhof

Functie:
Hoogleraar Bestuurskunde
Bedrijf:
TU Delft

De filosofie achter al zijn onderzoek is dat het herkenbaar en bruikbaar is voor practitioners. Hij doet dit door zich in te leven in de wereld van deze practitioners en hun problemen en dilemma’s als uitgangspunt te nemen voor zijn publicaties.

Bij deze collegereeks bieden wij een boekenpakket aan dat aansluit bij de colleges. Bestellen van het boekenpakket is optioneel. Wanneer u besluit het boekenpakket aan te schaffen reiken wij u de boeken uit bij het 1e college. De kosten voor de 8 boeken (winkelwaarde) bedragen in totaal € 243,13. De prijs is exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen door de uitgever.

Wilfrid Opheij, Edwin Kaats

Leren samenwerken tussen organisaties

Wilfrid Opheij, Edwin Kaats

Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Als u als bestuurder, toezichthouder of adviseur een rol speelt in een samenwerkingsverband blijken er heel andere regels en logica aan de orde te zijn. Dit boek helpt om deze regels en logica te doorzien.

Alfons van Marrewijk, Jennifer Whyte

Inside megaprojects

Alfons van Marrewijk, Jennifer Whyte

The aim of this book is to understand building and civil engineering megaprojects as a cultural phenomenon by presenting five empirical case studies on cultural practices in their organising. The book contains in-depth studies of megaprojects from distinct places in the world: Oresund Bridge (Sweden-Denmark), Panama Canal (Panama), Heathrow Terminal 5 (UK), Highspeed Train (the Netherlands) and Siderar (Argentina). 

Ernst ten Heuvelhof

Strategisch gedrag in netwerken

Ernst ten Heuvelhof

Dit boek definieert strategisch gedrag en bakent het af, maar strategisch gedrag blijft, per definitie, verrassend en moeilijk grijpbaar. Kan je strategisch gedrag leren ontwikkelen of heb je het nu eenmaal of juist niet? 

Mark van Twist, Peter Terlouw

Hoe ruikt verandering? Het verstaan van veranderaars

Mark van Twist, Peter Terlouw

De auteurs beschrijven het belang van taal voor verandering: ‘rode draad in deze tekst is dat u – net als wij – voor het bewerkstelligen van verandering (of juist het voorkomen, vermijden, verhinderen daarvan) altijd en overal onvermijdelijk een beroep doet op taal; om te begrijpen, te beschrijven, te beoordelen en te beïnvloeden’. 

Brian Tjemke, Pepijn Vos

Samen werken, samen winnen

Brian Tjemke, Pepijn Vos

'Samen werken, samen winnen' biedt een aanpak voor het formeren, managen en beëindigen van een gelijkwaardige samenwerking (het alliantiemodel), waarin partijen gezamenlijk besluiten nemen, plannen ontwikkelen, middelen inbrengen, risico's delen en verantwoordelijk zijn voor de resultaten.

Marco Gerritsma, Jonas Rubrech

Slim en simpel netwerken

Marco Gerritsma, Jonas Rubrech

Netwerken is een tijdrovende bezigheid die weinig oplevert. Of niet? Het kan een uitstekend middel zijn om een doel te bereiken. U moet dan wel weten wat uw doel is en hoe u netwerken gaat inzetten. Dit boek bevat praktische tips van succesvolle ondernemers en professionals die ieder hun eigen visie hebben op netwerken.

Gary Hamel

Wat er nu toe doet

Gary Hamel

Gary Hamel beschrijft waar het nieuwe management moet beginnen. Hij identificeert vijf aandachtspunten: waarden, innovatie, aanpassingsvermogen, passie en ideologie.

Annemieke Roobeek

De horizontale netwerkleider (luisterboek)

Annemieke Roobeek

Hoe opereren leiders in netwerkorganisaties? Annemieke Roobeek: "De leider moet goed kunnen verbinden, moet goed weten wat speelt binnen en buiten het bedrijf. Hij heeft dus een heel inhoudelijke rol."

Ruim 500 enthousiaste deelnemers gingen u al voor. Wat vonden zij zoal?

 • 8.5

  Deze collegereeks is interessant voor ALLE GEMEENTEN, want die kunnen en mogen niet zonder netwerken meer opereren!

  Jos Buijserd , Gemeente Cromstrijen
 • 8

  De reeks voorziet in gedegen content: theorie achter je buikgevoel

  Margot Felix , ROC Leeuwenborg
 • 8

  Zeer hoge kwaliteit, sterke samenhang en goede sprekers.

  Erik Draaijer , Dienst Uitvoering Onderwijs
 • 9

  Zeer leerzaam. Goed in de praktijk te brengen.

  Monique Oord , Sensire
 • 8.5

  Een mooi 'buffet' van verschillende perspectieven op allianties en samenwerken. Ik pak er af wat mij lekker lijkt.

  Jacob Jan Kalverboer , Gemeente Langedijk

TIJD
Deze colleges vinden plaats op de dinsdag. Ze beginnen om 16.00 uur en duren tot ongeveer 19.00 uur. Vanwege de herfstvakantie is er géén college op 17 en 24 oktober en vanwege de sinterklaasviering is géén college op 5 december.

LOCATIE
Kasteel Groeneveld
Groeneveld 2
Baarn (routebeschrijving).

AANMELDEN
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze collegereeks gaat u akkoord met annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden voor één of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kunt u iemand in uw plaats laten deelnemen.

INVESTERING
De investering voor deelname aan de collegereeks van 9 colleges bedraagt € 2.695,- (exclusief BTW) per persoon, inclusief documentatie, koffie/thee en maaltijden. Het uitgebreide boekenpakket is niet bij de prijs inbegrepen. U kunt het boekenpakket apart bestellen voor €243,13 (exclusief BTW, eventuele prijswijzigingen voorbehouden).

Aanmelden voor één of enkele colleges is niet mogelijk. Wel kunt u iemand in uw plaats laten deelnemen.

DOELGROEP
Deze serie is bestemd voor managers, bestuurders, professionals en adviseurs die actief en doelgericht invulling en sturing willen geven aan allianties, ketens en netwerken. De leergang is met name gericht op sectoren als zorg & welzijn, politie & justitie, gemeenten, onderwijs, bouw & wonen, maatschappelijk werk en cultuur. 

VERHINDERING
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Annuleren is niet mogelijk.

CERTIFICAAT
Deelnemers aan de collegereeks ontvangen na afloop een deelnamecertificaat.

PE-UREN (NBA)
Voor het volgen van deze reeks ontvangt u 23 PE-punten.

GROEPSARRANGEMENTEN
Speciaal voor organisaties die met meerdere personen willen deelnemen, zijn er voor deze reeks speciale groepsarrangementen ontwikkeld. Ook zijn er diverse mogelijkheden om programma’s op maat te maken. 

BEDRIJFSABONNEMENT
Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks hebben u en uw collega’s de gelegenheid afwisselend een college bij te wonen. Enige tijd voor aanvang van de reeks nemen wij contact met u op inverband met de precieze namen en functies van uw deelnemende collega’s en de data waarop u en zij een college zullen bijwonen. 


INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Programma Manager Leontine Born (born@focusconferences.nl of 020 305 91 62) of Office Manager Ria van der Holst (vanderholst@focusconferences.nl of 020 305 91 71).

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • Businessplan op 1A4 - Dit najaar 4 edities!

  Maak scherpe keuzes met de OGSM methodiek

  november - december 2017

  Meer informatie
“Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.” Stephen M.R. Covey